o nás » stanovy

stanovy

1. Názov klubu - Slovenský petangový amatérsky klub ( ďalej iba SLOPAK )

2. Sídlo SLOPAK-u - Ing.Lubomír Šedivý, Ilýrska 2/A, 851 10 Bratislava

3. Cieľ SLOPAK-u - Združovať ľudí za účelom šírenia hry pétanque na všetkých úrovniach, predovšetkým detí, mládeže, dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutým, ktorým je táto hra určená.
Poskytovať tréningové podmienky pre hru pétanque
Usporadúvať pre svojich členov, ako aj nečlenov súťaže
Umožňovať sa účastniť turnajov na Slovensku, ako aj v zahraničí
Pre tieto ciele spolupracovať s celoslovenskými a celosvetovými organizáciami

4. Členstvo v SLOPAK-u - Členom SLOPAK-u sa môže stať každá osoba, ktorá vyplní písomnú prihlášku a zaplatí ročné členské
- Práva člena SLOPAK-u : účasť na podujatiach usporiadaných SLOPAK-om, používať symboly SLOPAK-u, navrhovať, voliť a byt volený do orgánov SLOPAK-u, účastniť sa valnej hromady, predkladať návrhy a zmeny k činnosti SLOPAK-u
Povinnosti člena SLOPAK-u : Riadiť sa stanovami a ustanoveniami SLOPAK-u, platiť členské vo výške a v termínoch
Členstvo v SLOPAK-u zaniká : vystúpením, alebo vylúčením

5. Orgány SLOPAK-u - Najvyšší orgán - VALNÁ HROMADA
- Výkonný orgán - RADA
Štatutárne orgány - VRCHNÝ RADNÝ a dvaja RADNÍ
Cestný orgán - PREZIDENT -Ing. Jana ŠEDIVÁ
Valná hromada SLOPAK-u - sa skladá zo všetkých členov SLOPAK-u a zasadá 1x ročné
- Schvaľuje stanovy ako aj ich zmeny
Schvaľuje symboly
Volí a odvoláva RADU, VRCHNÉHO RADNÉHO a RADNÝCH
Schvaľuje rozpočet, hospodárenie a správu o činnosti SLOPAK-u
Rozhoduje o združovaní s inými organizáciami
Rozhoduje o zániku SLOPAK-u
K prijatiu rozhodnutí je potrebná nadpolovičná väčšina na zrušenie 2/3 prítomných
Rada SLOPAK-u - Organizuje činnosť medzi zasadnutiami Valnej hromady
Vrchný radný - Reprezentuje, rokuje a riadi činnosť SLOPAK-u
Cestný prezident - Je doživotná funkcia

6. Majetok SLOPAK-u - Prípadný hmotný a nehmotný majetok je spoločný všetkých
členov
- Správou majetku je poverená RADA na základe rozpočtu
príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje VALNÁ HROMADA
SLOPAK je neziskové združenie, ktoré získava prostriedky
z členských príspevkov
sponzorského a reklamy
príspevkov vyšších národných a nadnárodných organizácií podporujúcich náš šport
- Výdavky budú určené hlavne pre účasť členov na súťažiach,
resp. pre poriadanie súťaží

7. Záverečné ustanovenie - Všetko ostatné potrebné k činnosti klubu, čo neobsahujú stanovy bude schválené VALNOU HROMADOU.

V Bratislave 1.8.2002